Fellows

Jannik Petersen

Helmholtz-Institut Mainz, Staudingerweg 18, 55128 Mainz

Büro: 03-131, Tel: 06131 39 25740

E-Mail: japeters@uni-mainz.de

Arbeitsgruppe: Prof. Dr. Achim Denig

 

Tim Schneemann

Institut für Physik, Staudinger Weg 7, 55128 Mainz

Büro: 05-223

E-Mail: tischnee@uni-mainz.de

Arbeitsgruppe: Prof. Dr. Matthias Schott

 

Noah Paul Goehlke

Institut für Physik, Staudinger Weg 7, 55128 Mainz

Büro: 05-531, Tel.: 06131 39 25363

E-mail: ngoehlke@uni-mainz.de

Arbeitsgruppe: Prof. Dr. Michael Wurm

 

David Markus

Institut für Kernphysik, Johann-Joachim-Becher Weg 45, 55128 Mainz

Büro: 02-114

E-mail: dmarkus@students.uni-mainz.de

Arbeitsgruppe: Prof. Dr. Achim Denig

 

Frederic Stieler

Institut für Kernphysik, Johann-Joachim-Becher-Weg 45, 55128 Mainz

Büro: 02-090, Tel.:  06131 39 28700

E-Mail: frstiele@uni-mainz.de

Arbeitsgruppe Prof. Dr. Achim Denig

 

Hendrik Smitmanns

Institut für Physik, Staudinger Weg 9, 55128 Mainz

Büro: 01-222, Tel.: 06131 3930463

E-mail: hsmitman@uni-mainz.de

Arbeitsgruppe Professor Dr. Lucia Masetti

 

Sebastian Ritter

Institut für Physik, Staudinger Weg 7, 55128 Mainz

Büro: 04-328, Tel.: 06131 39 20252

E-mail: sebastian.ritter@uni-mainz.de 

Arbeitsgruppe: Professor Dr. Volker Büscher

 

Mucogllava, Brunilda

Institut für Physik, Staudinger Weg 9, 55128 Mainz

Tel.: 06131 39 30291

E-mail: bmucogll@uni-mainz.de

Arbeitsgruppe: Professor Dr. Martin Fertl